Μήλος: +306946856911
Αθήνα: +302105822470
info@matharent.com

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρεία με την επωνυμία “Matha Rent a Car”και η οποία θα αναφέρεται στο παρόν ως Εκμισθώτρια, (υποδικαιούχος του σήματος της “Matha Rent a Car”, θα κάνει χρήση αυτού σαν προσδιοριστικού των παρεχομένων υπηρεσιών της) εκμισθώνει στον υπογράφοντα Μισθωτή το Αυτοκίνητο που αναγράφεται στο παρόν (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου αντικαθιστά αυτό) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού καθώς και με εκείνους που αναγράφονται στην εμπρός πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο Μισθωτής.

1.ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

Ελάχιστο όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών 21 χρόνια & μη κατόχους 23 χρόνια, για αυτοκίνητα των κατηγοριών A ,B, C, D, E1, E2, F. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες J, G, K, W, LUXURY L1, L2, L3, L4, ελάχιστο όριο 25 χρόνια.

2.ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης που να ισχύει στην Ελλάδα & να έχει εκδοθεί πριν ένα χρόνο τουλάχιστον.

3.EΓΓΥΗΣΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Κατόπιν αποδοχής από την Εκμισθώτρια, η εγγύηση προκαταβάλλεται με βάση το μίσθωμα που έχει υπολογισθεί (ελάχιστο όριο €300). Εξαιρούνται της προκαταβολής οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών αναγνωρισμένων από την εταιρεία μας. Eλάχιστος χρόνος μισθώσεως είναι μία ημέρα (24ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα & μέχρι των τριών (3) ωρών θα επιβαρύνεται με 1/5 της ημερήσιας τιμής. Πέραν των τριών ωρών θα χρεώνεται μια επιπλέον ημέρα.

4.ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο Mισθωτής παρέλαβε το Αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε & βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην Εκμι- σθώτρια το Αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο Μισθωτής θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εκμισθώτρια, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της. Η Εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση & χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλόμενης αποζημιώσεως. Η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα εκτός από τη παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου εάν & εφόσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μισθώσεως.

5.ΚΛΟΠΗ (ΤPC), ZHMIΕΣ (CDW) κ.λ.π.

Ο Μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια καθώς και κάθε τρίτον σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζημίας του Αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαβανομένων & των συνεπιβατών του) καθώς και να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί η Εκμισθώτρια. Ειδικότερα:

 • Ο Μισθωτής ευθύνεται για όλες τις ζημιές που έχει προκαλέσει στο αυτοκίνητο ή σε τρίτους, εάν έχει παραβεί τους όρους χρήσης του αυτοκινήτου ή οδήγησε αυτό κατά τρόπο πα- ράνομο ή αντίθετο από όσα προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας.
 • Ο Μισθωτής ευθύνεται για την μερική ή ολική κλοπή ή απώλεια του Αυτοκινήτου, εκτός εάν η Εκμισθώτρια έχει απαλλάξει τον Μισθωτή από την ευθύνη για ολική κλοπή ή απώλεια του Αυτοκινήτου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει εφόσον ο Μισθωτής ήδη αποδεχθεί κατά την έναρξη της μίσθωσης την ημερήσια χρέωση & τους όρους για την «Κάλυψη Κλοπής» (ΤPC) του Αυτοκινήτου όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον επίσημο κατάλογο της Εκμισθώτριας, σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και εφόσον ο Μισθωτής είχε λάβει όλες τις προφυλάξεις προς αποτροπή της ολικής κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου & χρησιμοποίησε αυτό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Ρητά συμφωνείται ότι η κλοπή ή απώλεια τμημάτων, εξαρτημάτων ή /και εξοπλισμού (μερική κλοπή) του Αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από την παραπάνω παραδοχή «Κάλυψη Κλοπής» (ΤPC).
 • Ο Μισθωτής ευθύ νεται για κάθε ζημία του Αυτοκινήτου συνεπεία σύγκρουσης ή πυρκαγιάς εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί τον όρο «Απαλλαγή Ευθύνης» (CDW) σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Η παραπάνω αποδοχή «Απαλλαγή Ευθύνης» (CDW) δεν απαλλάσει τον Μισθωτή, εάν το Αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού & ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους χρήσης (άρθρο 7) του παρόντος. Ακόμα & στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί «Απαλλαγή Ευθύνης» υπάρχει ελάχιστη χρέωση για την αποκατάσταση του κόστους ζημίας, όπως αυτή καθορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας ή αναγράφεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί την «Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης» (FDW) σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Ρητά συμφωνείται ότι: Η παραπάνω αποδοχή «Απαλλαγή Ευθύνης» (CDW) ή η «Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης» (FDW), δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση ζημίες που προξενήθηκαν:
  • Στο κάτω μέρος του Αυτοκινήτου.
  • Στα ελαστικά & τους τροχούς του Αυτοκινήτου
  • Κατά την διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφοράς του Αυτοκινήτου σε πλοία ή τρένα ή άλλα μεταφορικά μέσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας.

6.ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Μισθωτής θα καταβάλλει στην Εκμισθώτρια κατά την λήξη της μίσθωσης, εκτός εάν συμφωνήθηκε διαφορετικά, τα παρακάτω ποσά:

 • Την ημερήσια πάγια αποζημίωση χρήσης για όλη την διάρκεια της μίσθωσης του αυτοκινήτου.
 • Τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στο μίσθωμα των διανυθέντων χιλιομέτρων με το Αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν συμφωνήθηκε διαφορετικά, βάσει της κατά χιλιόμετρο καθοριζόμενης τιμής μονάδος, όπως προβλέπεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας. Ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ) κατά την έναρξη και κατά την λήξη της μίσθωσης. Στην περίπτωση μη λειτουργίας του μετρητή χιλιομέτρων, η χρέωση γίνε ται με βάση τις χιλιομετρικές αποστάσεις των διαδρομών που πραγματοποίησε ο Μισθωτής με το Αυτοκίνητο.
 • Όλες τις χρεώσεις που αφορούν τη συμπλήρωση του Αυτοκινήτου με καύσιμα σε περίπτωση που αυτό δεν επιστραφεί ιδίας ποσότητας καυσίμων με αυτήν που είχε κατά την παραλαβή του από τον Μισθωτή, την «Κάλυψη Κλοπής» (ΤPC) την «Απαλλαγή Ευθύνης» (CDW), την «Προσωπική Ασφάλιση» (ΡΑΙ), την «Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης» (FDW) και οποιαδήποτε άλλη χρέωση προβλέπεται από τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ή από τον επίσημο τιμοκατάλογο. Ο Μισθωτής συναινεί και αποδέχεται ότι εφ’οσον κατά τη λήψη της μίσθωσης δεν παραδώσει το αυτοκίνητο στην Εκμισθώτρια ιδίας ποσότητας καυσίμων με αυτήν που είχε κατά την παραλαβή του από τον Μισθωτή, τότε θα χρεωθεί & με το «Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων» όπως αυτό προσδιόριζεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας.
 • Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και έξοδα που αφορούν την μίσθωση του αυτοκινήτου.
 • Τυχόν έξοδα της Εκμισθώτριας, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπρόσθεσμης πληρωμής οιονδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης ή επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του Αυτοκινήτου από την Εκμισθώτρια.
 • Οποιδήποτε ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση ή επισκευή ελαστικών ή τροχών που καταγράφηκαν ή κάθε χρηματικό ποσό για αποκατάσταση ζημίας στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, για επισκευή οποιασδήποτε άλλης ζημίας καθώς & για αποζημίωση λόγω απώλειας του αυτοκινήτου, εκτός εάν έχουν γίνει αποδεκτές οι σχετικές απαλλαγές και έχουν τηρηθεί οι όροι αυτών (άρθρο 5).
 • την πρόσθετη επιβάρυνση για την παραλαβή ή παράδοση του αυτοκινήτου καθώς & την επιβάρυνση για την επιστροφή αυτού σε σημείο διαφορετικό από το καθοριζόμενο στην εμπρός πλευρά του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας, της επιβάρυνσης τούτης αναφερόμενης στον επίσημο κατάλογο της Εκμισθώτριας.
 • Την επιπλέον χρέωση της από «Αεροδρομίου Εξυπηρέτησης» (Airport Service Charge) εφόσον ο Μισθωτής μίσθωσε το Αυτοκίνητο σε υποκατάστημα της εκμισθώτριας που βρίσκεται σε Αεροδρόμιο. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι:
  • Εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται δεν ισχύουν εάν η εξόφληση του εκδοθέντος από την Εκμισθώτρια λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα.
  • όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο. Renter shall pay to the Lessor at termination of the rental period, unless otherwise agreed, the following:

7.OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το Αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κ.λ.π. και γενικά να επιδεικνύει επιμέλεια μέσου συνετού ανθρώπου. Οποιαδήποτε επισκευή του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή ή άλλον τρίτον απογορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Εκμισθώτριας. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα καθώς & να φορτωθεί σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

 • Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου.
 • Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητο ή άλλα αντικείμενα.
 • Για να συμμετέχει ή ακολουθεί αγλωνες ταχύτητας.
 • Για υπεκμίσθωση σε τρίτους.
 • Για σκοπούς που αντίκειται στους Ελληνικούς νόμους.
 • Εάν ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού.
 • Κατά παράβαση οποιονδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών.
 • Από οποιδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του Μισθωτή και κάθε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο Μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας.
 • Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κ.λ.π.
 • Για την διένεργεια παράνομων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παρανόμων πράξεων.
 • Η τοποθέτηση του babyseat ή baby booster γίνετε αποκλειστικά από τον μισθωτή.

8.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Εαν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μισθώσεως του Αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εκμισθώτρια είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Εαν παραλέιψει να το κάνει, υπέχει αστική & ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.

9.ΕΥΘΥΝΗ

Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η Εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο Μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της Εκμισθώτριας για την ανωτέρω αιτία.

10.ATYXHMATA

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου ατυχήματος ή άλλου περιστετικού (πυρκαγιάς, κλοπής κ.λ.π.) ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούται άμεσα στα παρακάτω:

 • Να μην ανγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή & αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτετρόπο, άμεσο ή έμμεσο.
 • Να σημειώσει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων καθώς & τη διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το Αυτοκίνητο.
 • Να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου & περίθαλξη των τυχόν υπαρχόντων τραυματιών.
 • Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιδήποτε άλλο μέσο (φαξ κ.λ.π.) με την Εκμισθώτρια.
 • Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο.
 • Να φωτογραφίση τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν αυτό είναι δυνατόν. Ο Μισθωτής υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος/κλοπής στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εκμισθώτριας και να στείλει οποιοδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφο ή πληροφορίες στην Εκμισθώτρια. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου ο Μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή άμεσα ή το αργότερο εντός δώδεκα (12) ωρών.

11.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

 • Η Εκμισθώτρια παρέχει στον Μισθωτή & σε κάθε πρόσθετο οδηγό, ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες της επιλογής της για θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων επιβαινόντων ή μη στο Αυτοκίνητο (εξαιρείται ο οδηγός του Αυτοκινήτου) μέχρι το ποσό των €500.000,00 συνολικά κατ’ανώτατο όριο, για δε υλικές ζημιές τρίτων εξαιρουμένου του Αυτοκινήτου της Εκμισθώτριας μέχρι του συνολικού ποσού €100.000,00 κατ’ανώτατο όριο, με την προυπόθεση ότι δεν παρέβησαν κανέναν απολύτως όρο του παρόντος συμφωνητικού.
 • Η Εκμισθώτρια παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδεια της χρησιμοποιούν το Αυτοκίνητο, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο.
 • Ο Μισθωτής, οι πρόσθετοι οδηγοί του Αυτοκινήτου δε καλύπτονται με «Ασφάλιση οδηγού»(ΡΑΙ) όπως αυτή ορίζεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας, εκτός εάν ο Μισθωτής αποδεχθεί την «Ασφάλιση οδηγού»(ΡΑΙ) κατά την έναρξη της μίσθωσης, σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του συμφωνητικού αυτού δεχόμενος τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της Εκμισθώτριας ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο κατάβαλλοντας και την ανάλογη ημερήσια χρέωση.
 • Οι αποσκευές δεν καλύπτονται και ο Μισθωτής ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά αντικειμένων που αποτελούν ιδιοκτησία του ή μη. Η Εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύμη για τυχόν απώλεια, φθορά, κ.λ.π. αυτών κατά τη μίσθωση ή μετά την επιστροφή του Αυτοκινήτου στην Εκμισθώτρια.

12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης που έχει πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας σε διάστημα 7 + ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου εάν ο πελάτης έχει προπληρώσει όλο το ποσό της κράτησης τότε , η εταιρία έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το 50 % του συνολικού ποσού στον πελάτη.
Σε ακυρώσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών δεν επιστρέφεται τίποτα. Επίσης αν ο πελάτης έχει κάνει απλά μια κράτηση και έχει δώσει μια προκαταβολή τότε όποτε και να κάνει την ακύρωση της κράτησης δεν επιστρέφεται κανένα ποσό.

13.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, όταν ο Μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως πονικού ή άλλου αδικήματος.

14.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Το Αυτοκίνητο ανήκει πάντοτε στη κυριότητα της Εκμισθώτριας. Το παρόν είναι μόνο συμφωνητικό μισθώσεως. Ο Μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της Εκμισθώτριας. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό.
 • Κατά την διάρκεια της μισθώσεως όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με το Μισθωτή.
 • Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν μισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο.
 • Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Εκμισθώτριας και του Μισθωτή.
 • Η Εκμισθώτρια δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα της που απορρέουν από το νόμο και το παρόν συμφωνητικό.
 • Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί εγγράφως.
 • Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στη περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την Εκμισθώτρια όσο & στις περιπτώσεις παρατάσεως της διάρκειας της μισθώσεως ή και αντικαταστάσεως του αρχικά εκμισθωμένου αυτοκινήτου με άλλο.
 • Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων & του πρωτοτύπου του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της Εκμισθώτριας.
 • Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδεις και βασικούς για τους σκοπούς αυτού.

15.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της “Matha rent a car” & του Μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που ορίζονται απο την εκμισθώτρια εταιρεία.

 

 

 

 

Η σελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Okay